Conference

Article
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรยอมรับเครื่องหยอดข้าวแห้งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการเพาะปลูก 2558/2559
Conference
การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
Class
ชาติ
Date
13 พฤษภาคม 2016
Location
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-