Conference

Article
ผลของอัตราส่วนระหว่างไข่ไก่ต่อน้ำนมถั่วเหลือง และเนื้อปลาแซลมอนบด ที่มีต่อคุณภาพแซลมอนเนื้อนุ่มพร้อมบริโภค
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-