Conference

Article
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติต่อผู้สูงอายุของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Class
ชาติ
Date
8 มิถุนายน 2018
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-