Conference

Article
นิทานเขมรถิ่นไทยเรื่อง "เนียงตฺร็วนสะตฺรา:" ความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปเป็นสตรีครบลักษณ์และความสัมพันธ์กับพิธีมงคลสมรสของชาวเขมรถิ่นไทย
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 "การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประชาคมอาเซียน"
Class
ชาติ
Date
7 ธันวาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-