Conference

Article
การใช้ปูป่นเป็นวัตถุดิบเพื่อเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkii)
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-