Conference

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
Class
นานาชาติ
Date
10 มีนาคม 2017
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-