Conference

Article
การจำลองสถานการณ์และการจัดสมดุลของสายการผลิตของกระบวนการผลิตสับปะรดบรรจุถุง: กรณีศึกษา
Conference
การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
Class
ชาติ
Date
23 - 24 เมษายน 2018
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-