Conference

The ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017 “Sustainable management and partnership”
นานาชาติ
9 มิถุนายน 2017
ฺBangkok อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืชต่างๆ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principle of Biofuel Engineering,25 ก.พ. 2020 - 3 มี.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,16 ธ.ค. 2019 - 16 ธ.ค. 2019