Conference

Article
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐบาล ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
13 ธันวาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-