Conference

Article
พันธุกรรมของปลาทูประชากรอ้างอิงเพื่อการจัดการประมงอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวไทย
Conference
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
21 - 23 มิถุนายน 2017
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ทรัพยากรปลาทูเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่อ่าวไทย (ปีที่ 1)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ประชากรต้นกำเนิดปลาทูที่ถูกจับปะปนกันในอ่าวไทย เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับมาตรการปิดอ่าวช่ว แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน); BEDO,6 ส.ค. 2018 - 5 ส.ค. 2019
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง การใช้ประโยชน์ :การนำข้อมูลการศึกษาที่ได้ (จากโครงการต่อยอด) ไปปรับปรุงการดำเนินงานมาตรการปิดอ่าวไทยฤดูปลาผสมพันธุ์,12 ก.พ. 2020 - 1 เม.ย. 2022