Conference

Article
ผลของการฟอกฆ่าเชื้อและระดับความเข้มข้นของ BA ต่อการชักนำยอดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลีและหน่อกล้วยหิน
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-