Conference

Article
การศึกษาผลกระทบจากการติดเมล็ดของกล้วยน้ำว้าต่อการแปรรูปผลผลิต
Conference
การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-