Conference

Article
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่สามเหลือง ไก่ตะเภาทอง และไก่ลูกผสมที่อายุ 14 สัปดาห์
Conference
The 6th Animal Science annual conference of Thailand 2017 (ASAC 2017)
Class
ชาติ
Date
22 - 23 มิถุนายน 2017
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-