Conference

Article
เชื้อราในโรงเก็บบนข้าวกล้องในบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ และสารพิษอะฟลาทอกซิน
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤศจิกายน 2017
Location
ตรัง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-