Conference

Article
คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำคั้นจากต้นกล้าข้าวโพด
Conference
การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
29 - 30 มกราคม 2018
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-