Conference

Author

Output From Project

การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานผู้จัดอบรมคือ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก,10 ม.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2018