Conference

Article
การประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมด้วยการใช้บันทึกพันธุ์ประวัติแตกต่างกันในประชากรโคนมของประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
22 - 23 มิถุนายน 2017
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-