Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร??ำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 (ISBN: 9789743812859)
ชาติ
19 - 20 ธันวาคม 2017
จันทบุรี ประเทศไทย
-