Conference

Article
ผลของแพกโคลบิวทราซอลต่อการเพาะเลี้ยงต้นแชมร็อกในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
3 - 4 สิงหาคม 2017
Location
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-