Conference

Article
การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยของระบบควบคุมควันไฟด้วยโปรแกรม FDS กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560
Class
ชาติ
Date
12 - 15 กรกฎาคม 2017
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-