Conference

Article
การประยุกต์ใช้โปรแกรมจาลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อออกแบบระบบระบายควันไฟกรณีศึกษา อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560
Class
ชาติ
Date
12 - 15 กรกฎาคม 2017
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-