Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ (2013 SPUC National Conference) เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร?างสรรค? เพื่อการพัฒนา (Research and creative solutions for development) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชาติ
3 พฤษภาคม 2013
ชลบุรี ประเทศไทย
-