Conference

Article
รายงานสัตว์ป่วย:การค้นพบยีนดื้อยาโคลิสติน MCR-1 บนพลาสมิด ในเชื้อ E.coli จากสุกรป่วยในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2016
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิวัฒนาการของความรุนแรงในการก่อโรคและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยใช้การวิเคราะห์หน้าที่ยีนทั้งจีโนมในแบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จากสัตว์ป่วยในระบบการผลิตสัตว์ในประเทศไทย