Conference

Article
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และชนิดของสารระเหยในขนมจีนแป้งหมักทางการค้า
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-