Conference

Article
การออกแบบใบพัดลมระบายความร้อนแบบไหลตามแนวแกนแบบสามใบพัดสำหรับเครื่องปรับอากาศโดยวิธีการออกแบบการทดลอง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-