Conference

Article
ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุรภาพไข่ไก่อินทรีย์ในสภาพอุณหภูมิตู้เย็น
Conference
การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
16 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-