Conference

Article
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Conference
การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน"
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-