Conference

Article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5และนานาชาติครั้งที่ 1 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” (ISBN: 9786162784217)
Class
ชาติ
Date
26 - 27 พฤศจิกายน 2017
Location
เมืองสกลคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
http://conference.csc.ku.ac.th/national/