Conference

Article
ผลของอายุเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์มารูซีดเลส
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-