Conference

Article
ผลของการทำงานร่วมกันของสารประกอบฟีนอลิกต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าำมยราบยักษ์
Conference
การประชุมทางวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (ISBN: 9786164430853)
Class
ชาติ
Date
14 - 16 มิถุนายน 2017
Location
กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-