Conference

Article
การเกิดความต้านทานสารกาจัดวัชพืชหลายกลุ่มในประชากรของกกหนวดปลาดุกที่ต้านทานสารในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์ ALS ในนาข้าว
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤศจิกายน 2017
Location
เมือง ตรัง ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-