Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง"
ชาติ
29 พฤศจิกายน 2015
เมือง สกลนคร ประเทศไทย
-