Conference

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ชาติ
13 - 14 กรกฎาคม 2017
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษา pathotype ของเชื้อรา Colletotrichum species ที่แยกจากผลกาแฟ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031421 ชื่อวิชา Introduction to Mycology,1 ก.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02036281 ชื่อวิชา Introductory Plant Pathology,6 ก.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008521 ชื่อวิชา Advanced Mycology,3 พ.ย. 2015 - 26 ก.พ. 2021