Conference

Article
การตรวจวัดกลิ่นโคลน และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดิน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปี 2560
Class
ชาติ
Date
31 สิงหาคม 2017
Location
ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-