Conference

ISSAAS 2017 International Congress & General Meeting
นานาชาติ
14 - 16 ตุลาคม 2017
Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
-

Author

Output From Project

การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ