Conference

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง การพัฒนาข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
ชาติ
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012
อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-