Conference

Article
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่เพื่อศึกษาศักยภาพในการทำข้าวโพดหมัก
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง การพัฒนาข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012
Location
อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-