Conference

การประชุมทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา, 2-5 พฤษภาคม 2560
ชาติ
2 - 5 พฤษภาคม 2017
สงขลา ประเทศไทย
-