Conference

Article
นวัตกรรม: กรรมวิธีการผลิตกาวน้ำจากหนังของปลา
Conference
การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560, 19-20 กันยายน 2560 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ (The Annual Conference on Fisheries 2017, 19-20 September 2017, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand) (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
19 - 20 กันยายน 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-