Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษา จังหวัด บุรีรัมย์
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
27 - 28 พฤษภาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-