Conference

Article
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคที่มีผลต่อทัศนคติในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
27 - 28 พฤษภาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-