Conference

Article
Araceae Species in National Parks of Kanchanaburi Province and Chiang Mai Province in Thailand
Conference
17th Flora of Thailand
Class
นานาชาติ
Date
25 สิงหาคม 2017
Location
กระบี่ ไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1.การกำหนดพื้นที่ดำเนินการวิจัย 2. ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 3. ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง,1 มี.ค. 2017 - 20 ก.ย. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต.ห้วยโป่ง ห้วยปูลิง และ ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การอบรมเกษตรกรในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,14 ธ.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2019