Conference

Article
การสำรวจพื้นที่ปลูกและมูลค่าทางเศรษฐกิจของเผือกและบอนในระบบนิเวศเกษตรโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
14 - 15 มิถุนายน 2017
Location
พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การสำรวจพื้นที่ปลูกและมูลค่าทางเศรษฐกิจของเผือกและบอนในระบบนิเวศเกษตรโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019