Conference

Article
ปัจจัยสภาพแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก(Xyleutes ceramicus Walker)ในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน
Conference
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๖
Class
ชาติ
Date
22 - 23 มิถุนายน 2017
Location
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-