Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลย
ชาติ
27 กรกฎาคม 2017
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-