Conference

Article
การใช้สารละลายบรรจุเปียกร่วมกับการรม 1-methylcyclopropene ต่อคุณภาพของกล้วยไม้หวาย พันธุ์การค้าหลังรม Methyl Bromide
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
13 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2017
Location
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-