Conference

Article
ผลของกากน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตกวางตุ้ง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 “Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy”
Class
ชาติ
Date
3 - 4 สิงหาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-