Conference

Article
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อเงื่อนไขในสัญญาการขายสับปะรดโรงงานในจังหวัดระยอง
Conference
การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Class
ชาติ
Date
13 พฤษภาคม 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-