Conference

Article
การศึกษาการวิเคราะห์องค์กรด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพฯ
Conference
การประชุมวิชาการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
13 - 14 กรกฎาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-