Conference

Article
อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการเชื่อมลมร้อนสำหรับผ้าทอทางสถาปัตยกรรม
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กรกฎาคม 2017
Location
เมือง นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-