Conference

Article
การวางแผนการรวบรวมและการขนส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์กรณีศึกษา โครงการ “From Farm to Firm”
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 22 (ISBN: 9786163960092)
Class
ชาติ
Date
18 กรกฎาคม 2017
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-